Här berättar vi om och reflekterar kring projektet Skärgårdskultur för alla, som är ett integrationsprojekt finansierat av Ålands landskapsregering med aktiviteter i Ålands skärgård, Kumlinge men även människor i grannkommunen Brändö kommer att bjudas in till delar av projektet. Vill du, din förening eller ditt företag bidra, tveka inte att ta kontakt.

måndag 12 juni 2017

Projektplan

Skärgårdskultur för inflyttade - tredje sektorn en resurs

Bakgrund
Som inflyttad har man sällan erfarenhet eller kunskap om hur, var och på vilket sätt man kan vistas i naturen och förstå sig på kulturen. Vad gör man? Hur gör man? Varför gör man? Vad har man rätt till? Ofta behöver man känna någon för att få tillgång till den kunskap och utrustning man kan behöva? Detta är oavsett om man flyttar in från närliggande områden eller från helt andra kulturer. Behovet är påtalat av olika grupper av inflyttade och frågan blir i och med kommunens mottagande av kvotflyktingar en knuff för att strukturera och utveckla en verksamhet för framtiden.
Projektet har ett salutogent / hälsofrämjande perspektiv och det innebär att fokus ligger på man kallar friskfaktorer enligt den teori som kallas KASAM (Känsla Av SAManhang) som formulerats av professorn i medicinsk socialpsykologi Aaron Antonovsky.

Graden av friskhet bestäms av KASAM, som i sin tur är uppbyggt av tre delar: begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa samspelar med varandra och underlättar för individen att må bra och att möta och hantera utmaningar i livet. Idén är att projektet ska bidra till detta.

Syfte
Att skapa en integrations modell för alla, oavsett kön eller bakgrund, så att de inflyttade snabbt lär känna de traditioner, synliga och osynliga spelregler och system som finns det lilla skärgårdssamhället, med målet att må bra (hälsa), få en bra fritid och kunna bli aktiva medborgare för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Mäl
att praktisk träna vardagssvenska
att överföra formell och informell kunskap och kring fritidsintressen I skärgården
att bygga nätverk och relationer mellan inflyttade och de som bott länge eller har sina rötter i skärgården
att stärka Kumlinge på ett social och miljömässigt hållbart sätt

Konkreta mål
att genomföra minst 20 träffar
att göra en dokumentation
att ha engagerat minst 40 personer

Målgrupp
Huvudmålgrupp är alla inflyttade, oavsett ålder, ett speciellt fokus riktas på att involvera flyktingfamiljerna i kommunen.
Sekundär målgrupp är alla som bor och vistas på Kumlinge.

Hur
Genom
- att på ett flexibelt och småskaligt sätt erbjuda olika natur- och kulturaktiviteter
- att i organiserad form (så de blir öppet för alla) erbjuda olika former av par, smågrupps- och större gruppaktiviteter
- att genom vanlig marknadsföring genom Kumlinge Nytt och Facebook men också uppsökande/direktkontakt marknadsföra de olika tillfällena
- genom pedagogiska metoder som bygger på ömsesidigt lärande och delaktighet

Vad
Fiske, båt- och vattenkunskap, fågel och växtkännedom, bak- och matlagning. Djurspår och smådjursjakt. Hästar, får och andra tamdjur. Odling för eget bruk. Stjärnor och mörker.
Exempel på möjliga aktiviteter (väljs beroende på intresse):
Nät- och spöfiske genom att få följa med ut och lägga nät och kasta drag, och vara med i hela processen tills de ligger på matbordet. Fiskrökning, gravning av fisk. Matlagning ”åländska traditioner” t ex vid jul och påsk. Bakning t ex hemvete, svartbröd, fastlagsbulle. Segling med storbåten Cajsa. Blomvandring, fågelvandring. Skogen som resurs och vilorum, t ex promenad, svampplockning och jakt. Utflykt och picnic. Naturvård, bygga holkar och fågelskydd för att sedan sätta upp och följa upp hur de används. Stjärnskådning Talkoarbete för t ex gångstigar Talkoarbete och föreningar. Stall- och hästkunskap. Får- och lammkunskap. Hund- och katthållning. Husbehovsodling. Elden som tillgång och risk. Biodling. Vattensport och lek; sommar och vinter t ex simning, skridskoåkning

Ledning och samarbete
ABF-Åland äger och administrerar projektet och tillsätter en samordnare och en dokumentationsansvarig.
En referensgrupp tillsätts, den tidigare kommunala samordningsgruppen (Åsa Enqvist, Marie och Stefan Prokupek, Christian Dreijer, Mia Hanström och flyktingsamordnare Desireé Johansson), vilka initierat projekt.
Projektet görs i samarbete med Röda Korset, Byalaget, Ungdomsföreningen, Sorbåtsföreningen och andra föreningar samt företag i kommunen.
Ett samarbete med Brändö kommer att göras där även Brändöbor kommer att bjudas in till en del aktiviteter.

Utvärdering och dokumentation

Projektet kommer att dokumenteras och alla aktiviteter kommer att utvärderas. Detta både så att de aktiviteter som fungerar bra och de finns intresse för att fortsätta kan inkluderas i olika organisationers verksamhet. Men också för att synliggöra en fungerande modell kallad. Skärgårdskultur för inflyttade - tredje sektorn en resurs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar